หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ว 17 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน

ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)

ว 22  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 24  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ว 26 หลักเกณฑ์แบบประเมินพัฒนาอย่างเข้ม
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ