อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2