แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปีการศึกษา 2564-2568