กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2553
9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลาใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2