แผนดำเนินงานประจำปี

1. แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565
2. แผนปฏิบัติการประจำปี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
3. แผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565