รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1. รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
3. รายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564