คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ประกาศโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปีการศึกษา 2565
2. ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 6 ฝ่าย
3. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
4. คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562