ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ


[20 พฤษภาคม 2565] ขอฉีดวัคซีนโควิด 19 และขออนุเคราะห์สถานที่ในการฉีดวัคซีน 

[6 มิถุนายน 2565] ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส ปี 2565


[30 มิถุนายน 2565] แจ้งแผนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ตรวจฟันและบริการทันตกรรม

[4 กรกฎาคม 2565] ขออนุญาตฉีดวัคซีนนักเรียน


[4 กรกฎาคม 2565] ตรวจสุขภาพเด็กกนักเรียน
[15 สิงหาคม 2565] ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ลูกเสือ