รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)