สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ไม่มีรายการ)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565