การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2. บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2565
3. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนทุกตำแหน่ง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ปี พ.ศ. 2565