รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
2. สรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2565

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม