เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
2. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเรียนบ้านศาลาใหม่ (ภาษาไทย)
3. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเรียนบ้านศาลาใหม่ (ภาษาอังกฤษ)
4. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเรียนบ้านศาลาใหม่ (ภาษามลายู)