คณะผู้บริหาร

นายชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0860986004
อีเมล์ : chayapol.nara@gmail.com

นางสาวฟาตอนะห์ นิและ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0980170906
อีเมล์ : Wilawannilae@gmail.com

นายฮัมดีน กะสูเมาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872917996
อีเมล์ : hamdeen69@gmail.com

นางลัดดาวัลย์ เพชรแก้ว
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0898776365
อีเมล์ : chayawan.p@gmail.com

นางสาวอัญชนา หะยะมิน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0899754168
อีเมล์ : unnavsmona@hotmail.com

นางน้ำมนต์ รอดบน
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0815410559
อีเมล์ : Manod-rodbon@hotmail.co.th

นายประสงค์ บุญหนิ
หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0861412649
อีเมล์ : Song_2553@yahoo.co.th

นางศิริวรรณ เหลือมปุย
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0872963600
อีเมล์ : wansiri101@yahoo.co.th

นางเจะนูรวาตี บินกูโน
หัวหน้างานบริหารโครงการพระราชดำริ
เบอร์โทร : 0845495644
อีเมล์ : bchenurwatee@yahoo.com