กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประสงค์ บุญหนิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0861412649
อีเมล์ : Song_2553@yahoo.co.th

นายธีรศักดิ์ เอียดทุ่งคา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตานนท์ เสาร์พูล
ครูชำนาญการพิเศษ